Cuốn sách của Tổng Bí thư nhất quán giữa nói và làm, đấu tranh không ngừng nghỉ

Chính trịThứ Năm, 02/02/2023 13:12:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm.

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 2/2, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cuốn sách của Tổng Bí thư nhất quán giữa nói và làm, đấu tranh không ngừng nghỉ - 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững mạnh. Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Cuốn sách của Tổng Bí thư nhất quán giữa nói và làm, đấu tranh không ngừng nghỉ - 2

Cuốn sách hơn 600 trang và 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố, xuất bản với số lượng gần 55.000 cuốn, cấp phát cho các cơ quan ở Trung ương và các địa phương.

Cùng đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức Đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đơn vị mình.

Hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cả nước, trên cơ sở nội dung cuốn sách, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, các đơn vị cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức, lý luận của Đảng ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mục tiêu tổng quát, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thấy rõ nhân tố quyết định, sức mạnh, động lực to lớn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

"Tôi tin tưởng rằng, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cả hệ thống chính trị, bạn đọc hiểu và thực hiện hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói thêm.

Cuốn sách của Tổng Bí thư nhất quán giữa nói và làm, đấu tranh không ngừng nghỉ - 3

Lễ ra mắt cuốn sách diễn ra sáng 2/2.

Thực hiện kết luận tại Phiên họp thứ 21 (ngày 20/1/2022) của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về “nghiên cứu, xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục về lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước”, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức biên soạn Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và các lãnh đạo, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp thu, hoàn thiện bản thảo cuốn sách; báo cáo, xin ý kiến và được Thường trực Ban Bí thư đồng ý chủ trương xuất bản Cuốn sách với số lượng gần 55.000 cuốn, cấp phát cho các cơ quan ở Trung ương và các địa phương.

Cuốn sách được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

Toàn bộ nội dung cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp