Chuyên đề: Chặt cây xanh ở Hà Nội

19/10
Năm 2017
18/10
Năm 2017
07/06
Năm 2017
06/06
Năm 2017
Chi phí đánh chuyển gần 1.000 cây xanh đường Phạm Văn Đồng thế nào?

Số liệu bất ngờ: Hà Nội thiếu cây xanh trầm trọng

Theo Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam, tính trung bình tại Hà Nội, tỷ lệ cây xanh là 2-3m²/người, trong khi chỉ tiêu tối thiểu của Liên Hợp Quốc là 10m²/người, chỉ tiêu của thành phố hiện đại trên thế giới là 20-25m²/người.

05/06
Năm 2017
03/06
Năm 2017
01/06
Năm 2017
31/05
Năm 2017
25/05
Năm 2017
10/05
Năm 2017
23/03
Năm 2017
22/03
Năm 2017
13/01
Năm 2016