Tìm thấy 68 kết quả với từ khóa “

trung ương

Trung ương đề xuất danh sách tái cử khóa XII

Trung ương đề xuất danh sách tái cử khóa XII

Trung ương tán thành và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI tái cử khoá XII, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh.