Tổng Bí thư đề nghị công tâm khi xem xét Quy hoạch Ban Chấp hành TƯ khóa XIV

Chính trịThứ Hai, 02/10/2023 12:45:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến với tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sáng 2/10, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập là việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư nêu rõ, xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 17 về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó xác định rõ các quan điểm, nguyên tắc; mục đích yêu cầu; tiêu chuẩn; số lượng và cơ cấu; đối tượng và độ tuổi; quy trình giới thiệu, phê duyệt quy hoạch và hồ sơ nhân sự; số lượng phát hiện, giới thiệu đưa vào quy hoạch...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nhật Bắc).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Nhật Bắc).

"Thời gian qua, trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị lần này.

Đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với tờ trình và dự kiến Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Liên quan đến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong 10 năm qua, đất nước ta đã phát triển, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ ta.

Tổng Bí thư đánh giá, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định và hài hòa hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên mọi miền đất nước được nâng lên. Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Theo Tổng Bí thư, các chính sách xã hội không ngừng được hoàn thiện, từng bước nâng cao chất lượng, mức hỗ trợ, mở rộng diện bao phủ theo hướng công bằng, tiến bộ, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, cơ bản bảo đảm an sinh của người dân theo quy định của Hiến pháp; thực hiện tốt chính sách ưu đãi và tôn vinh đối với người có công; hệ thống y tế, giáo dục, an sinh, trợ giúp xã hội tiếp tục được kiện toàn và mở rộng...

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường).

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường).

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Trung ương cần tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao về nhận định, đánh giá tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; sự cần thiết, đúng đắn việc ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về vấn đề đặc biệt quan trọng này.

Từ đó, Trung ương phân tích, dự báo một cách có cơ sở khoa học về bối cảnh tình hình mới, yêu cầu, nhiệm vụ mới; xác định rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thời kỳ mới.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn