Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Sử dụng mạng xã hội phải văn minh, hiện đại

Chính trịThứ Năm, 06/04/2023 19:27:27 +07:00

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, quy định không cấm cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội, nhưng sử dụng phải tuyệt đối nâng cao ý thức chính trị.

Hội nghị tập trung quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28/2/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/2/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925/ 21/6/2025). 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Sử dụng mạng xã hội phải văn minh, hiện đại - 1

Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Đây là các quy định rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; tạo sự thống nhất trong việc sử dụng cờ Đảng trong toàn hệ thống chính trị...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, giải đáp làm rõ những vấn đề trong các văn bản quy định mới của Ban Bí thư để từ đó thống nhất cách thức thực hiện, triển khai các văn bản quy định mới của Đảng trong việc sử dụng cờ Đảng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, truyền thông, in, phát hành, xuất bản; việc cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định này trong thực tế với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo.

Trên cơ sở Hội nghị này, các đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng đúng các quy định.

Đồng thời, cần xác định rõ đây không phải là nhiệm vụ riêng của ngành tuyên giáo, mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan báo chí, xuất bản.

Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định trên; kịp thời thông tin, báo cáo kết quả thực hiện ở các cấp theo từng quý, từng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt.

Qua đó, nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Sử dụng mạng xã hội phải văn minh, hiện đại - 2

Các đại biểu dự Hội nghị

Liên quan đến Quy định 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: "Làm sao định hướng tốt hơn, có đường hướng rõ. Vấn đề chúng ta phải văn minh, hiện đại, định hướng tư tưởng, phải làm tròn nghĩa vụ công dân, lợi ích quốc gia dân tộc, phải bảo vệ đảng của chúng ta, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước bởi vì là đảng viên".

Về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta, các đơn vị cần xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách bài bản, trang trọng và giầu ý nghĩa.

Theo đó, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Báo chí cách mạng Việt Nam phải thực sự là “lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Sỹ Đức(VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn