Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ

Chính trịThứ Sáu, 26/05/2023 22:28:06 +07:00

Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ thay ông Phạm Quang Hiệu.

Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ - 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc. (Ảnh: TTXVN phát)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 582/QĐ-TTg thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ.

Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ thay ông Phạm Quang Hiệu.

Theo Quyết định số 2193/QĐ-TTg của Thủ tướng kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định. Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính./.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn