Thanh tra vạch rõ 113 sai phạm tại Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Kinh tếThứ Sáu, 15/06/2018 07:33:00 +07:00

Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, công ty con và công ty liên kết.

Đoàn thanh tra đã thực hiện việc thanh tra tại 8 doanh nghiệp gồm: Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty Cổ phần thi công cơ giới Vinaincon, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức.

Thanh-tra-Tong-cong-ty-Co-phan-Xay-dung-cong-nghiep-viet-nam-VVN-VNF

 

Loạt doanh nghiệp chi trả tiền lương sai quy định

Theo kết luận thanh tra, 8 doanh nghiệp trên đang sử dụng 1.968 lao động, trong đó lao động nữ là 273 người, lao động người cao tuổi 3 người, không sử dụng lao động vị thành niên, lao động người nước ngoài và lao động là người khuyết tật.

Quá trình thanh tra đã phát hiện hàng loạt vi phạm của các đơn vị. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp không trả tiền cho người lao động không nghỉ ngày nghỉ hằng năm hoặc nghỉ không hết số ngày nghỉ hằng năm.

Năm 2017, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn hoạt động thua lỗ nhưng Tổng công ty vẫn phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện cao hơn tiền lương cấp bậc theo hợp đồng lao động.

Cũng trong năm này, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 có mức tăng tiền lương của người quản lý cao hơn mức tăng lợi nhuận thực hiện.

“Việc Tổng công ty trực tiếp phê duyệt tiền lương tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất (do Tổng công ty sở hữu 100% vốn) là không đúng quy trình theo quy định”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Đặc biệt, theo kết luận thanh tra, người đại diện phần vốn nhà nước (Tổng công ty) tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 và 4, Công ty TNH MTV Xây lắp hóa chất và Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn đã chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác quản lý về lao động, tiền lương theo quy định.

Cụ thể, người đại diện vốn nhà nước chưa tham gia ý kiến với hội đồng thành viên để quyết định phê duyệt kế hoạch lao động; quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện của người lao động, tiền thưởng của người lao động; quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện của người quản lý, thù lao và tiền thưởng của người quản lý.

Bên cạnh đó, người đại diện vốn nhà nước chưa báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về kế hoạch lao động; quỹ tiền lương kế hoạch và thực hiện của người lao động, tiền thưởng của người lao động thù lao và tiền thưởng của người quản lý trước khi có ý kiến với hội đồng thành viên.

An toàn, vệ sinh lao động bị bỏ mặc

Kết quả thanh tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 8 doanh nghiệp cho thấy có 2/8 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp) chưa thực hiện phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại , nguy hiểm để thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Có 3/8 doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm (Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp).

Có 2/8 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Thi công cơ giới, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức) chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Có 6/8 doanh nghiệp (Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới Vinaincon, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức) chưa bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh , chữa bệnh đủ năng lực để chăm sóc sức khỏe người lao động theo quy định.

Có 2/8 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới) chưa tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Có 7/8 doanh nghiệp (Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới Vinaincon, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2) chưa quan trắc môi trường lao động hằng năm.

Có 4/8 doanh nghiệp (Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới Vinaincon, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp) chưa khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng cho biết Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chưa được kiểm định kỹ thuật an toàn; Công ty TNHH MTV và Công ty Cổ phần Thi công cơ giới chưa thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Tổng cộng lại, theo Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có tới 113 hành vi vi phạm tại 8 doanh nghiệp, trung bình 14,1 hành vi/ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp vi phạm nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất với 23 hành vi, ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thi công cơ giới Vinaincon với số tiền là 15 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiến nghị Chánh thanh tra Bộ đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp được thanh tra thực hiện nghiêm túc các kiến nghị được nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, thông báo kết quả thanh tra tới tất cả các doanh nghiệp trong hệ thống của Tổng công ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với các đơn vị thành viên nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh vi phạm pháp luật lao động.

Ngoài ra, chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại các công ty liên kết yêu cầu người sử dụng lao động tại các đơn vi này thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật lao động…

Video: Hơn 600 ngày xử lý đến cùng thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG

(Nguồn: vietnamfinance.vn)
Bình luận
vtcnews.vn