Năm 2020, BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 2.425 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Sáu, 26/06/2020 11:34:55 +07:00
(VTC News) -

Ngày 24/6/2020, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 105.450.935 cổ phần, chiếm 89,92% cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2019, theo số liệu của Tổng Cục Thống kê Việt Nam, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 20,3% so với năm 2018. Tuy nhiên, riêng đối với lĩnh vực phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng còn khiêm tốn, ước chỉ đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,6% so với năm ngoái.

Trong bối cảnh thị trưởng bảo hiểm phi nhân thọ không thực sự thuận lợi, năm 2019, BIC vẫn đạt được những kết quả kinh doanh rất tích cực và toàn diện. Theo ông Trần Hoài An, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc BIC, doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC năm 2019 đạt 2.251 tỷ đồng, tăng trưởng 7% so với năm 2018, hoàn thành 101,4% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2020, BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 2.425 tỷ đồng - 1

Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ mới

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc lần đầu vượt mức 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm ngoái (cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thị trường). Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 của BIC đạt 270 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2018, hoàn thành 121,2% kế hoạch năm. Đặc biệt, năm 2019, BIC có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tốt, năm 2019, BIC cũng đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best tiếp tục khẳng định xếp hạng năng lực tài chính ở mức B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, Top 100 Thương hiệu mạnh nhất Việt Nam…

Năm 2020, BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 2.425 tỷ đồng - 2

Toàn cảnh đại hội.

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2020, trước ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19 tới mọi mặt của nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính, bảo hiểm nói riêng, BIC đặt mục tiêu đạt 2.425 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ và 241 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Cổ tức năm 2020 dự kiến ở mức 8%.

Nhằm quản lý hoạt động của BIC trong giai đoạn 5 năm tới, Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của BIC nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu của các cổ đông, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị bao gồm: Chủ tịch là ông Trần Xuân Hoàng, Ủy viên Hội đồng Quản trị BIDV; Phó Chủ tịch là ông Ramaswamy Athappan, Chủ tịch FairFax Châu Á; các thành viên là ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, bà Phạm Thị Vân Khánh, Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BIDV, bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Phó Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV, ông Gobinath Arvind Athappan, Ủy viên HĐQT FairFax Châu Á cùng thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Huy Tựa và ông Đặng Thế Vinh đã được bầu vào Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông BIC năm 2019.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm: Trưởng Ban là bà Lại Ngân Giang, thành viên là ông Đỗ Việt Dũng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ông Osith Ramanathan và ông Ravishankar Wickneswaran.

Năm 2020, BIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm 2.425 tỷ đồng - 3

HĐQT BIC nhiệm kỳ mới

Các nội dung, tờ trình, báo cáo khác tại Đại hội cũng được đưa ra thảo luận với tinh thần cởi mở, minh bạch. Đoàn Chủ tịch cũng đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và đã trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến. Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

Tại Đại hội, BIC đã báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông các nhóm vấn đề lớn, bao gồm:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Điều chỉnh Báo cáo quyết toán tài chính 2018 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo kết quả Kiểm toán Nhà nước

- Quyết toàn tài chính, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

- Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị 2019 và kế hoạch năm 2020

- Kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

- Báo cáo chi trả thù lao, trợ cấp Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020

- Báo cáo tiến độ triển khai chuyển Trụ sở chính

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của BIC

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của BIC

- Bầu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của BIC nhiệm kỳ mới

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn