Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Đầu TưThứ Tư, 15/12/2021 11:46:36 +07:00
(VTC News) -

2 năm qua, Hòa Bình xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tỉnh Hòa Bình xác định tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài tuy nhiên cần chọn lọc nhà đầu tư có năng lực, hoạt động hiệu quả và đóng góp cho KT-XH địa phương.

Tỉnh xác định công tác hợp tác, thu hút đầu tư đóng vai trò đặc biệt quan trọng, tạo sức bật để nền kinh tế của tỉnh đi lên. Do đó, tỉnh quán triệt chủ động nâng cao chất lượng thu hút và hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài tại địa phương, coi đó là một một trong các thước đo để đánh giá năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong quá trình đó, hàng năm, tỉnh ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình; kiện toàn Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Hòa Bình; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án…nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ thu hút đầu tư.

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài - 1

Tỉnh Hòa Bình xác định tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài tuy nhiên cần chọn lọc nhà đầu tư có năng lực, hoạt động hiệu quả và đóng góp cho kinh tế- xã hội địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 41 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 595,4 triệu USD, trong đó có 32 dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, chiếm khoảng 78% tổng số dự án, 08 dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch, chiếm 19,5% và 01 dự án khai thác chế biến khoáng sản, chiếm 2,5% tổng số dự án.

Số lượng dự án và số vốn đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh còn hạn chế, nhiều dự án có quy mô nhỏ, công nghệ chưa cao, thâm dụng lao động còn lớn. Tuy nhiên, các dự án đầu tư vào tỉnh đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, chính sách lao động việc làm, phân công trách nhiệm cụ thể tới các sở, ngành và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức…hạn chế tối đa sự nhũng nhiễu, gây khó cho doanh nghiệp; thường xuyên rà soát các dự án đầu tư nước ngoài chậm triển khai hoặc không triển khai trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài - 2

Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài.

Điều này nhằm nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ và nhất quán về vị trí, vai trò của đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế của tỉnh nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát huy tính chủ động, tính chuyên nghiệp hơn nữa trong việc nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và quản lý đầu tư nước ngoài; thu hút đầu tư có chọn lọc, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh; tăng cường đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư kinh doanh tại tỉnh.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn