Đảng bộ Yên Bái thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Chính trịThứ Ba, 22/09/2020 18:48:18 +07:00
(VTC News) -

Tại phiên trù bị Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 22/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phiên trù bị Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 người, bầu Đoàn thư ký gồm 3 người, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người.

Đại hội cũng thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng cho toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo phương án chia tổ thảo luận, tổng số 325 đại biểu chính thức dự Đại hội sẽ được chia làm 4 tổ.

Đảng bộ Yên Bái thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng - 1

Phiên trù bị Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 người.

Tại phiên trù bị, các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các đại biểu tập trung vào thảo luận phát biểu làm rõ chủ đề Đại hội XIX, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thảo luận, tham gia ý kiến về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới và thảo luận một số nội dung khác.

Cũng tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của các đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Đảng bộ Yên Bái thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng - 2

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại phiên trù bị.

Cụ thể, đã có trên 15.000 lượt ý kiến đối với Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về chủ đề Đại hội, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về nhiều nội dụng khác.

Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, đã có trên 24.800 lượt ý kiến tham gia. Hầu hết các ý kiến nhất trí và cho rằng chủ đề Đại hội ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, nêu bật được những thành tố, những định hướng lớn, thể hiện quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh ở một tầm cao mới, với quyết tâm chính trị cao, ý chí, khát vọng, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới.

Đảng bộ Yên Bái thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng - 3

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. 

Một số ý kiến đề nghị bổ sung, nhấn mạnh làm rõ thêm nội dung về văn hóa, môi trường, an ninh chính trị trong thành tố mục tiêu; đồng thời các ý kiến tập trung đóng góp về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, về các đột phá chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới; các nhiệm vụ và giải pháp gồm nhiều nội dung.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/09/2020 với các nội dung quan trọng như: Thông qua Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; đồng thời xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, đột phá để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn