Tác giả

Cao Thị Minh Nguyệt

Email: [email protected]

Bút danh: MINH MINH

Giới thiệu chung

Phóng viên vùng miền thường trú Phú Yên, Khánh Hòa

Danh sách bài viết