Chuyên đề: Vừa nhậm chức, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ liên tiếp nhận 'đơn đặt hàng'