Chuyên đề: Kỳ nữ Sài Gòn trước 1975: Những bí ẩn cuộc đời