Chuyên đề: Gom đỉa lúc nhúc, thương lái Trung Quốc có ý đồ gì?