Chuyên đề: Động đất như 'Ngày tận thế' ở Nepal, hàng ngàn người thiệt mạng