Chuyên đề: Đến Lạch Huyện, nghe nhà khoa học chỉ ra điểm yếu cốt tử