Chuyên đề: Đạp gãy chân Anh Khoa, Quế Ngọc Hải đền 800 triệu