Chuyên đề: Cuộc đời vẫn đẹp sao, Thanh Hương, Hoàng Hải