Chuyên đề: Công ty Liên kết Việt lừa 45.000 người số tiền hơn 1.900 tỷ đồng