Chuyên đề: Cháy lớn, cột khói cao hàng trăm mét ở khu công nghiệp TPHCM